Na inicijativu profesora Zorana Savića sa Mašinskog fakulteta iz Beograda, prof. dr Eugena Oberšmita sa FSB iz Zagreba, prof. dr Jože Hlebanje sa FS iz Ljubljane i prof. dr Dimitra Stambolieva za MF iz Skoplja, 19. februara 1973. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu osnovano je Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije – JuDEKO.  Za predsednika društva izabran je prof. Zoran Savić, za potpredsednika prof. dr Jože Hlebanja. Prema Statutu Društva predviđeni su sledeći organi: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Statutom JuDEKO društva definisani bili su sledeći ciljevi:

·      posticanje razvoja nauke o mašinskim elementima i konstrukcijama, teorijska i eksperimentalna istraživanja i primene novih saznanja i rezultata istraživanja pri konstruisanju;

·      uspostavljanje saradnje između stručnjaka i organizacija u ovoj oblasti u zemlji i inostranstvu;

·      organizovanje stručnih i naučnih skupova iz ove oblasti;

·      podsticanje razmene naučnih i stručnih informacija i publikovanja naučnih i stručnih radova; predlaganje unapređenja nastave iz ovih oblasti na visokoškolskim ustanovama.

Na šestoj skupštini JuDEKO-a 9. juna 1988. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu za predsednika Društva izabran je prof. Aurel Kostelić . Raspadom SFR Jugoslavije JuDEKO Društvo prestalo je sa radom u periodu 1991-1995.

Na inicijativu prof. dr Milosava Ognjanovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Siniše Kuzmanovića sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Vojislava Miltenovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof. dr Slobodana Tanasijevića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Radoša Bulatovića sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici ponovo je 1995. godine aktiviran rad Društva.

Nova Osnivačka skupština JuDEKO društva održana je 8. februara 1997. na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Na skupštini je usvojena odluka o osnivanju Jugoslovenskog društva za mašinske elemente i konstrukcije - JuDEKO-a, utvrdjen Statut Društva, definisani ciljevi Društva, prava i dužnosti članova, organi upravljanja (Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor). Na kostitutivnoj sednici za predsednika JuDEKO-a izabran je prof. dr Vojislav Miltenović, a za potpredsednike   prof. dr Milosav Ognjanović i prof. dr Radoš Bulatović.

JuDEKO društvo je 2006.godine transformisano u ADEKO asosijaciju - Asocijacija za Dizajn, Elemente i Konstrukcije (eng.: Association for Design, Elements and Constructions; nem.: Association für Design, Elementen und Konstruktionen), a Izvršni odbor u Koordinaciono telo.

Na sastanku Koordinacionog odbora ADEKO asocijacije održanog dana 29.05.2006. godine na Paliću donete su sledeće odluke:

·         Verifikovani su predlozi od strane Univerziteta odnosno odgovarajućeg fakulteta ili radne organizacije i konstituisan Koordinacioni odbor ADEKO asocijacije.

·         Usvojena je ADEKO deklaracija , LOGO i ciljevi ADEKO asocijacije.

·         Za predsednika Koordinacionog odbora ADEKO asocijacije izabran je  prof. dr Vojislav Miltenović.

Na sastanku Koordinacionog odbora ADEKO održanog 2. decembra 2014. godine na Jahorini za predsednika Koordinacionog tela ADEKO asocijacije izabran je dr Radivoje Mitrović , red. prof. Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Go to top